Порядок рецензування рукописів статей у журналі «Правова позиція»

 

Рецензування (експертне оцінювання) рукописів наукових статей здійснюється для підтримання високого науково-теоретичного рівня журналу «Правова позиція» та з метою відбору найбільш цінних та актуальних наукових робіт.

У журналі «Правова позиція» застосовано двостороннє сліпе (анонімне) рецензування: рецензенту не розкриваються особисті дані автора/авторів; автору/авторам не розкриваються особисті дані рецензента.

Наукові статті, які поступають в редакцію, проходять первинний контроль щодо відповідності до вимог оформлення наукової статті.

Первинна експертна оцінка наукової статті здійснюється головним редактором, або заступником головного редактора.

Редакція визначає для статті, що поступила на опублікування, рецензента зі складу члена редакційної ради, який курує відповідний науковий напрямок.

За умови відсутності куратора відповідного напрямку редакція визначає зовнішнього рецензента по даній роботі.

Рецензенти (як ті, що входять до складу редакційної ради, так і зовнішні) повинні бути відомими спеціалістами по тематиці поданого рукопису та мати публікації в даній галузі досліджень (бажано за останні 5 років).

Після оцінювання наукової статті рецензент надає висновок:

- рекомендовано статтю до опублікування;

- рекомендовано статтю до опублікування після доопрацювання її автором з урахуванням висловлених зауважень;

- не рекомендовано статтю до опублікування.

Якщо рецензент рекомендує статтю до опублікування після її доопрацювання з урахуванням зауважень, або не рекомендує статтю до опублікування, в рецензії повинна бути вказана причина такого рішення.

Редакція рекомендує використовувати при рецензуванні розроблену редакцією типову форму рецензії.

При рецензуванні наукових статей рецензенти повинні:

звертати особливу увагу на  актуальність піднятої в статті наукової проблеми;

оцінювати, як співвідносяться висновки автора з наявними науковими концепціями;

оцінювати дотримання авторами правил наукової етики, коректності посилань на літературні джерела.

Наукові статті можуть направлятися на додаткове рецензування. Причинами для повторного рецензування можуть бути:

недостатньо високий рівень первинного експертного висновку;

гостра дискусійність положень, висловлених в науковій статті.