Весь випуск

PDF

Статті

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ПРАВА

Т. В. Барановська.
Становлення та розвиток кримінальної відповідальності за контрабанду в Україні: історико-правовий аспект

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА МИТНЕ ПРАВО

Н. В. Дараганова.
Підстави адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону праці

Г. М. Зайкіна.
Нормативно-правове регулювання здійснення фінансового контролю за утворення та функціонування залізничного транспорту загального користування

С. Р. Карпенко.
Державно-приватне партнерство в космічній галузі України як об’єкт адміністративно-правового регулювання

І. П. Кушнір, С. В. Адамчук
Інформаційна приватність як право, закріплене конституцією України: правові та соціальні аспекти

А. В. Логвин
Воєнний стан та податкові правопорушення: особливості юридичної відповідальності

А. Б. Маслова
Забезпечення роботи Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя

В. М. Підлужний, Е. О. Сиромятников
Оскарження індивідуальних актів у сфері містобудування крізь призму захисту законного інтересу

К. С. Фомічов
Класифікація адміністративних правовідносин у сфері соціальної захищеності осіб з інвалідністю

ПРОБЛЕМИ ПРАВООХОРОННОЇ ТА ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

М. Б. Майка
Матеріально-технічне забезпечення організації судочинства як чинник, що сприяє реалізації права на справедливий суд на стадії перегляду судових рішень

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

Д. В. Приймаченко, Д. Д. Приймаченко
Правове забезпечення реалізації міжнародних зобов’язань України в сфері зовнішньоекономічної діяльності

Ю. І. Тюря
Результати компаративістичного дослідження правової доктрини у сфері штучного інтелекту

О. Г. Юхта
Деякі питання діяльності дитячого омбудсмена: зарубіжний досвід

ТРИБУНА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ

К. Ю. Гуз
Нормативно-правове забезпечення адміністрування сферою медичного обслуговування та реабілітації осіб, які мають право на медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС України

В. Г. Клепіковський
Класифікація суб’єктів, які проводять або залучаються до проведення огляду місця події

О. І. Кувіла
Компетенція органів влади щодо забезпечення доступу осіб з інвалідністю до правосуддя

Є. О. Мартинов
Кримінальна процесуальна характеристика інституту закриття кримінального провадження судом

А. О. Овчаренко, О. І. Ромашко
Підстави та процесуальний порядок обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

М. І. Грабинський, М. В. Грушко
Міжнародно-правова відповідальність держави-правонаступниці за порушення зобов’язань держави-попередниці

К. В. Мануїлова
Особливості міжнародно-правової відповідальності за міжнародним правом в контексті правонаступництва

О. М. Буханевич, О. В. Забожчук
Військові адміністрації та місцеві органи влади: правові аспекти розподілу повноважень в умовах воєнного стану

Н. В. Аніщук
Гендерно-правові реформи в Ірландії

К. В. Громовенко, Я. О. Тицька
Принципи міжнародного права: концептуальні підходи до розуміння природи та класифікації

В. В. Дудченко, Д. Г. Манько
Загальнотеоретичні засади розуміння системи джерел сучасного права: національний та міжнародний аспекти

К. С. Точило
Нормативна основа здійснення роботодавцем контролю за виконанням працівниками трудових обов’язків

Є. Ю. Полянський
Підстави кримінальної відповідальності в праві США

А. В. Громлюк
Особливості розгляду справ ЄСПЛ за скаргами на порушення права власності

Л. М. Зайкова
Окремі аспекти адаптації законодавства України про відходи до законодавства ЄС

Г. С. Буга
Досвід зарубіжних країн в боротьбі із запобігання корупції

К. Л. Бугайчук, С. О. Шатрава
Адміністративно-правовий статус уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції

Г. І. Чанишева
Розвиток трудового законодавства України в умовах цифрової трансформації економіки: окремі питання

Т. А. Латковська
Порушення правил етичної поведінки як підстава притягнення до дисциплінарної відповідальності державного службовця

К. Ю. Широка
Повноваження слідчого судді при забезпеченні прав та законних інтересів підозрюваного при вирішенні питання про звернення застави в дохід держави як гарантія запобігання порушення підозрюваним покладених на нього обов’язків

О. С. Смірнов
До питання про суб’єктів виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

О. О. Торбас, В. А. Завтур
Право особи вважатися невинуватою доти, доки її вину не буде доведено в законному порядку: міжнародні стандарти та досвід вітчизняної нормотворчості

Ю. П. Григорчак
Провадження у справі про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху

Є. С. Назимко, Т. І. Пономарьова, Б. М. Семенишина-Фіголь
Організована злочинність як феномен кримінології постмодерну

Т. В. Аверочкіна
Особливості підстав притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб митних органів

В. К. Колпаков, Є. В. Курінний, А. А. Шарая
Генетичні засади патронатної служби: принцип доброчесності

І. М. Бондаренко
Міжбюджетні трансферти в системі державного фінансування охорони здоров’я

В. В. Костицький, О. О. Закаль
Право на інформацію про зміни клімату та їх наслідки: теоретико-правові проблеми

М. Д. Ждан
Соціально-економічне запобігання кримінальним правопорушенням проти трудових прав і свобод людини і громадянина

Л. В. Діденко
Фідуціарні принципи в європейських системах приватного права

С. С. Мирза
Реалізація основоположних принципів латинського нотаріату в Україні: вітчизняний та зарубіжний досвід

А. В. Денисова, В. Л. Грохольський
Суб’єкти забезпечення протидії незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів